Wednesday, March 7, 2007

เชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีวัตรทรงธรรมกัลยาณี 6 เมย. 2550

เช่นเคยเหมือนทุกๆปี วันที่ 6 เมษายน เราระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดหลวงย่า เราจึงทำพิธีไหว้ครู และทอดผ้าป่า เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบในการก่อสร้าง ปี 2549 เราต้องชะงักการก่อสร้างพระวิหารพระพุทธเจ้าไภษัชยคุรุฯไว้ก่อน เพราะอุโบสถรั่ว และต้องการการซ่อมแซมขนานใหญ่ ปี 2549 ที่ผ่านมา เราได้กำลังใจจากญาติโยมพี่น้อง ทำการซ่อมพระอุโบสถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ปีนี้ 2550 เราหันมาดำเนินการก่อสร้างพระวิหารที่ค้างไว้ตั้งแต่ 2548ใหม่ โดยมีสถาปนิกคนปัจจุบัน คือ ดร.วันชัย ซึ่งให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนช่างที่ดำเนินการก่อสร้างพระวิหาร เป็นทีมงานของคุณสกลธร กาญจนพิศาล เรายังต้องใช้ปัจจัยมากโขอยู่
สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธา จะร่วมในการก่อสร้าง อาจพิจารณาจากค่าวัสดุ ที่แจงรายการ ดังนี้
-ช่องลมเซรามิค 40X60 ซม. หน่วยละ 1,400 บาท
-บัวหัวเสาเซรามิค หน่วยละ 450 บาท
-บัวประดับเซรามิค หน่วยละ 300 บาท
-เซรามิคประดับรอบเจดีย์ หน่วยละ 300 บาท
-ลูกมะหวด ขนาดความสูง 53 ซม. 300 บาท 48 ซม. 280 บาท 40 ซม. 250 บาท 28 ซม. 120 บาท
-กระเบื้องพระวิหาร หน่วยละ 26 บาท
-ยอดโดมเหนือองค์พระ 500,000 บาท
-เครื่องประดับบนหลังคา 200,000 บาท
จึงบอกบุญมา เพื่อทำบุญตามศรัทธา คุณสามารถรวมมาเป็นกองผ้าป่าเช่นเคย เริ่มต้นที่กองละ 1,000 บาท ค่ะ
ผู้ประสงค์ร่วมทำบุญทางธนานัติ สั่งจ่ายในนาม นางสาวมารดารัตน์ ษัฏเสน วัตรทรงธรรมกัลยาณี 195 ต.พระประโทน ถ.เพชรเกษม อ.เมือง นครปฐม 73000
หรือโอนเงินเข้าบัญชี ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 649-215986-9 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพระประโทน นครปฐม ถ่ายสำเนาสลิปนำเงินเข้าบัญชีมาให้ที่วัตรทางไปรษณีย์ หรือส่งมาทางแฟกซ์ 034-284315........

พุทธญาณ แสงทิพย์อริยธรรม

BuddhayanSangthipAriyadhamma@yahoo.com

แสงทิพย์อริยธรรม......

แสงทิพย์อริยธรรมนำทางสู่ เปิดประตู-พระอริยะมหาศาล
พระผู้ตื่น-พระผู้รู้-ผู้เบิกบาน เข้านิพพานกลับสถานคืนบ้านเดิม
มีศีลห้าครบถ้วนสมควรได้ จิตเลื่อมใสศรัทธาพาส่งเสริม
ต่อคุณพระรัตนตรัยธงไชยเจิม ฉลองเฉลิมอริยทรัพย์นับอนันต์
กอปรด้วยสัมมาทิฏฐิปฏิบัติ ปริยัติ-ปฏิเวธวิเศษสรรพ์
ศีล-สมาธิ-ปัญญาวิลาวัณย์ ทาน-ศีลนั้น-ภาวนาจะพาไป
ปิดอบายภูมิสนิทชีวิตปลอด- ภัยเป็นยอดมรรคาจะหาไหน
อริยมรรค-อริยผลล้นอำไพ มุ่งตรงไปสู่นิพพานสถานเดียว......

เนิน นราธร
Nern.Naratorn@gmail.com